Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Pomoc žákům > Žáci s vývojovými poruchami učení či zdravotním postižením

Žáci s vývojovými poruchami učení či zdravotním postižením

Pokud jsou žáci diagnostikováni pedagogicko-psychologickou poradnou, mají právo být zohledňováni v rozsahu, který je poradenským zařízením stanoven.

Na naší škole mohou žáci:

• využívat předepsaných kompenzačních pomůcek,

• využívat konzultačních hodin vyučujících k doplnění látky, poradenskou činnost výchovného poradce,

• využívat e-learningových aplikací našich vyučujících pro doplnění či procvičení učiva na našich webových stránkách.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na vzdělávání potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná opatření prvního stupně realizuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ), podpůrná opatření druhého až pátého stupně jsou realizována pouze s doporučením ŠPZ.

Žákům mohou být poskytnuty podle jejich potřeb a na doporučení ŠPZ i další druhy podpůrných opatření, např. využití asistenta pedagoga, poskytnutí kompenzačních pomůcek a speciálních didaktických prostředků, úprava organizačních podmínek výuky nebo úprava podmínek přijímání a ukončování vzdělávání. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními může být do IVP na doporučení ŠPZ zařazována pedagogická intervence.

 

Žáci se zdravotním znevýhodněním

Žáci se zdravotním znevýhodněním jsou žáci zdravotně oslabení, po dlouhodobé nemoci apod. Tito žáci mají možnost využívat zejména konzultačních hodin vyučujících. Na konzultačních hodinách jim je vysvětlena látka, které nerozumí, případně si mohou doplnit zameškané písemné práce. K těmto žákům je přistupováno individuálně zejména podle charakteru a délky onemocnění.

Žáci se sociálním znevýhodněním

Žáci z kulturně a jazykově odlišného prostředí, rodinného prostředí s nízkým socioekonomickým statusem, nařízenou ústavní či ochrannou výchovou, v postavení azylanta či uprchlíka. Snahou integrace těchto žáků bude vytvářet příznivé společenské klima ve třídě i ve škole. Vyučující jednotlivých předmětů jim zajistí individuální přístup a pomoc ve výuce při osvojování znalosti vzdělávacího jazyka. V rámci podpory interkulturního obohacení škola podporuje možnost prezentace vlastní kultury a naopak seznámení s českým prostředím, tradicemi a zvyklostmi. Je možné žáka zahrnout do vzdělávání za pomoci Individuálního vzdělávacího programu či Individuálního vzdělávacího plánu.

Žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením a žáci ohrožení sociálně patologickými jevy Základním nástrojem pro realizaci preventivní strategie je školní vzdělávací program a minimální preventivní program. Škola spolupracuje s poradenskými institucemi, využívá spolupráce se sociálními pracovnicemi sociálně právní ochrany dětí a kurátory z oddělení prevence. Škola spolupracuje s Policií ČR na poli prevence v oblasti bezpečného chování, sociálně patologických jevů apod. Žákům je nápomocná v orientaci pro zajištění základních životních potřeb žáka, který zůstal bez podpory rodičů.