Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Fotogalerie školy > Historie školy

Historie školy

budova školy v roce 1912budova školy v roce 1917budova školy v roce 1916nemocnice a budova školy v roce 1930

(z webu http://www.fotohistorie.cz s povolením provozovatele)

V roce 1958 začíná dnes již padesátiletá historie školy, která se stala nedílnou součástí chrudimského školství a která umožňuje rozvoj odborného školství v Pardubickém kraji.

Zajímavostí je filmová zmínka (p. Vladimír Vacek) o budově školy, kde sídlila Zemědělská škola: filmový dokument.

I naše škola se zákonitě musela vyrovnat se všemi událostmi v dějinách naší země, za dobu svého trvání zažila léta úspěšná, ale i bouřlivá. Přesto se v průběhu let stav školy zlepšoval, postupně se přetvářelo a budovalo, vybavovaly se učebny, zlepšoval se její celkový estetický vzhled.

1.JPGPrvním místem, kde od 1. 9. 1958 naše bývalá škola působila, byla Dukelská ulice č. p. 47. Sídlila v budově bývalého učitelského ústavu a nesla název Učňovská škola v Chrudimi. Prvním ředitelem byl Jiří Trubák, který ve své funkci setrval do školního roku 1967 – 1968. Po odchodu z učňovské školy přešel na pozici učitele odborného učiliště národního podniku Pozemní stavby v Rybitví.

historické fotoJiž v roce 1959 bylo rozhodnuto o přemístění školy do Poděbradovy ulice č. p. 336, kde se dříve nacházel internát zemědělské technické školy. Začalo stěhování a výuka v provizorních prostorách. Škola měla značné obtíže organizační i materiální. Výuku učňů započala bez vlastního zařízení, pomůcek i finančního zabezpečení. V příštích několika letech se neustále měnily zákony a směrnice, učňů přibývalo (původní obory zedník, mlynář, pletař a šička byly doplněny o kuchaře a číšníky), ale chyběly prostory, učebnice i učební materiály a nedostávalo se kvalifikovaných učitelů. Často museli pedagogický sbor doplňovat externisté a důchodci. Žáci školy navíc odpracovali několik tisíc brigádnických hodin ročně v zemědělství při okopávání a sklizni řepy a brambor. Zedničtí učni pracovali brigádnicky na výstavbě kulturního domu ve Vítanově a chaty ONV v Prostředním Lánově v Krkonoších.

Od školního roku 1960 – 1961 se každoročně uskutečňovaly lyžařské zájezdy žáků. Tato tradice trvá dodnes. Nové učební plány, osnovy a učebnice byly vytvořeny až pro školní rok 1962 – 1963, učebnic však byl stále nedostatek. 1. září 1963 bylo v Chrudimi – Janderově zřízeno samostatné odborné učiliště pro obor mlynář. Ve školním roce 1966 – 1967 byli škole předáni všichni žáci UŠ Choceň, obory kuchař a číšník. Nepostačovala kapacita školy ani internátů, takže se muselo vyučovat na směny a žáci byli ubytováváni postupně na několika místech. V následujícím roce došlo ke zlepšení, pokud jde o ubytování a stravování, z větší části bylo odstraněno i vyučování na směny. V témže roce vstupují u 1. ročníků v platnost nové osnovy, které ruší povinný ruský jazyk.

Pokus o demokratizaci poměrů bohužel končí potlačením Pražského jara 1968 vojenskou silou a nastupuje období normalizace. V jejím důsledku se rychle mění personální poměry na škole. Učitelé se musejí povinně zúčastňovat politických školení a mnozí jsou přeloženi jinam. Roste počet učňů, kapacity školy nestačí, takže je 44, někdy i 46 až 48 žáků ve třídě.

Ve školním roce 1968 – 1969 se stal ředitelem školy Bohuslav Jasný. Přišel z Náchoda, kde působil jako zástupce ředitele na UŠ a SEŠ, ale funkci ředitele vykonával pouze dva roky. Už v roce 1970 byl přeložen na OU Pozemních staveb v Náchodě a vystřídal ho Karel Šroub, který přišel ze ZDŠ v Chrudimi a působil v pozici ředitele celých deset let. Za svou činnost byl v roce 1979 odměněn státním vyznamenáním. V následujícím roce odchází do důchodu, ale i později ve škole učil na část úvazku.

stará školaVe školním roce 1974 – 1975 dochází k převodu budovy Střední zemědělské technické školy Učňovské škole v Chrudimi. Po přestěhování prošla škola různými stavebními úpravami a rekonstrukcemi, postupně docházelo ke zprovoznění dalších objektů v areálu školy, realizace celého projektu přestavby však zaznamenala největší změny daleko později. Ve školním roce 1973 – 1974 byl ve škole zrušen obor zedník.  O rok později byl na školu převeden obor prodavač potravinářského a smíšeného zboží a v letech 1976 – 1977 začala ve škole výuka 1. ročníku střední školy pro pracující. První maturity se konaly v závěru školního roku 1978 – 1979. Ve školním roce 1979 – 1980 pak mění škola svůj název a najdeme ji jako Střední odborné učiliště obchodní.
Od následujícího školního roku se začínají konat branné kurzy, dnešní letní výcvikové kurzy, o rok později poprvé maturovali žáci 4. ročníku oboru číšník.

V pořadí čtvrtým ředitelem byl od školního roku 1980 – 1981 jmenován Zdeněk Heřman, bývalý krajský školní inspektor, a svou ředitelskou pozici si udržel do svého odchodu do důchodu v roce 1989. Za dobu jeho působení došlo k delimitaci učiliště a novým zřizovatelem se stávají Restaurace – oblastní podnik Pardubice. V roce 1987 byly zahájeny přípravné stavební práce na výstavbě tělocvičny, škola byla vybavena prvními třemi počítači IQ 151. Ve školním roce 1989 – 1990 se na krátkou dobu do postavení ředitele školy dostává Mgr. Zdeněk Krušina. Ten ale po půlročním působení funkci opouští a nahrazuje jej do konce školního roku 1989 – 1990 Mgr. Jan Kramář, který byl v letech 1991 až 1993 zároveň ředitelem Rodinné školy.

Po roce 1989 prošla naše škola zásadními změnami, které se odvíjely od poměrů v zemi. Učitelé i studenti začali svobodně vyjadřovat své názory, pád komunistického režimu umožnil návrat demokracie, studenti postupně získávali daleko lepší předpoklady pro uplatnění svého nadání, výrazně se zlepšily pracovní podmínky, došlo ke změně skladby vyučovacích předmětů, v celé řadě předmětů nastaly úpravy v osnovách, byly otevřeny nové obory a větší důraz bybudova školyl kladen na výuku cizích jazyků. Začala se rozvíjet spolupráce s jinými školami. Ve školním roce 1990 – 1991 je ředitelem školy PaedDr. Zdeněk Macl, který po dvou letech svého působení odchází spolu s částí pedagogického sboru na nově založenou Hotelovou školu Bohemia Chrudim a stává se jejím ředitelem. Vedením Středního odborného učiliště je od 1. 8. 1992 pověřen Mgr. Jaroslav Kořínek.

K 1. 9. 1993 dochází ke sloučení dvou právních subjektů fungujících v areálu budov – Středního odborného učiliště a Rodinné školy, která existovala po dva školní roky samostatně pod vedením    Mgr. Jana Kramáře. Protože Rodinná škola byla řízena ministerstvem školství a Střední odborné učiliště ministerstvem hospodářství, byl vzniklý subjekt ustanoven a na tehdejší dobu nově pojmenován Integrovaná střední škola na základě dohody obou ministerstev. Naposledy byl změněn název školy     1. 1. 2001 a svůj název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb si ponechal dodnes. Zřizovateli školy byly od roku 1989 postupně RaJ Pardubice, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo hospodářství ČR, Ministerstvo školství ČR a od 1. 10. 2001 Pardubický kraj – ten plní zřizovatelské funkce dosud.