Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení > KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24Datum konání:
10.1.2023

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Přijímací řízení proběhne v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě:

·         výsledku jednotné zkoušky konané formou centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a českého jazyka a literatury (čtyřleté obory a nástavbové studium),

·         hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání,

·         dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

 

1. Přijímací řízení do čtyřletých oborů a do nástavbového studia

18-20-M/01 Informační technologie (Informační technologie s rozšířenou výukou cizích jazyků)

65-41-L/01 Gastronomie (Gastronomie a hotelnictví)

64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium)

1.1.  V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou a v nástavbovém studiu se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

V 1. kole přijímacího řízení proběhnou přijímací testy ve dvou termínech, a to ve čtvrtek 13. 4. 2023 a v pátek 14. 4. 2023.  Náhradní termín přijímacích testů je stanoven na 10. 5. 2023 pro první termín a 11. 5. 2023 pro druhý termín.

Testování bude probíhat podle jednotného harmonogramu a bude mít formu písemných testů z českého jazyka a matematiky. Dodavatelem a administrátorem testů včetně jejich hodnocení je Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT).

1.2. Rozsah přijímacích testů

·         Český jazyk a literatura: 60 minut čistého času, max. počet bodů 50

·         Matematika a její aplikace: 70 minut čistého času,  max. počet bodů 50

1.3. Hodnocení výsledku přijímacího řízení

Část A –  hodnocení výsledků přijímací zkoušky (hodnocení testů) bude zohledněno maximální hodnotou 100 bodů danou součtem hodnocení za ČJL+M.

Kritériem pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení je dosažení hranice minimálně 25 bodů v součtu za ČJL +M.

V případě, že se osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí základní vzdělání v zahraniční škole, promine přijímací zkouška z českého jazyka viz bod 1.6.,  je  kritériem pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení dosažení hranice minimálně 12 bodů za M.

Část B – uchazeč může získat max. 61 bodů za průměrný prospěch ze ZŠ (SŠ) a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (olympiády, vědomostní soutěže apod.). Pro hodnocení bude posuzován průměr klasifikace za druhé pololetí předposledního roku školní docházky a za první pololetí posledního ročníku školní docházky ZŠ (SŠ). 

počet bodů = (37,5 – 7,5 x Pa) + (37,5 – 7,5 x Pb) + P0 

Pa        průměr z pololetí posledního ročníku školní docházky (max. 30) 

Pb        průměr z konce předposledního ročníku docházky (max. 30) 

P0        doložené skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, dovednosti a zájmy uchazeče 

(např. úspěšná účast v soutěžích, olympiádách); doloženo 1 bod, nedoloženo 0 bodů. 

Poznámka 1) V případě, že bude žák nehodnocen na vysvědčení z některých předmětů, vypočte se průměr pouze z předmětů, ve kterých byl žák klasifikován.

Poznámka 2) Podle § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb. nelze hodnotit vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020, bude nahrazeno hodnocením na vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2019/2020.

1.4. Pořadí žáků v přijímacím řízení je dáno součtem dosažených bodů z části A a části B. Z obou částí může uchazeč získat celkem maximálně 161 bodů. 

1.5. V případě dosažení shodného celkového počtu bodů rozhodují o pořadí umístění žáka postupně následující kritéria: 

§  dosažený počet bodů z přijímací zkoušky z matematické části

§  průměr známek z pololetí předposledního ročníku školní docházky

§  průměr známek z pololetí posledního ročníku školní docházky.

1.6. Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí základní vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří pohovorem.

Pohovor k ověření znalosti českého jazyka probíhá před tříčlennou komisí. Délka trvání pohovoru s cílem zjištění základní orientace v českém jazyce je min. 10 a max. 15 minut. Pohovor je komisí hodnocen škálou „uspěl – neuspěl“. Pokud uchazeč v pohovoru neuspěje, jedná se o důvod k jeho nepřijetí ke vzdělávání.

Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.

1.7. Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení a seznam přijatých uchazečů budou zveřejněny na webových stránkách školy do 2 dnů po zpřístupnění hodnocení centrálně zadávaných přijímacích testů (Cermat výsledky zpřístupní zašle do 28. 4. 2023), nejpozději tedy do 30. 4. 2023.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí.

2. Přijímací řízení do tříletých oborů

65-51-H/01 Kuchař- číšník (Kuchař)

65-51-H/01 Kuchař – číšník (Číšník)

65-51-H/01 Kuchař – číšník

29-54-H/01 Cukrář

66-51-H/01 Prodavač

 

2.1. Přijímací zkoušky se nekonají na žádný z oborů. Žáci jsou přijímáni na základě hodnocení průměrného prospěchu známek ze základní školy za první pololetí předposledního ročníku školní docházky.

2.2. Pořadí žáků v přijímacím řízení je dáno výpočtem dosažených bodů dle níže uvedených kritérií.

           počet bodů = (37,5 – 7,5 x Pa) + (37,5 – 7,5 x Pb) + P0 

Pa        průměr z pololetí posledního ročníku školní docházky (max. 30) 

Pb        průměr z konce předposledního ročníku docházky (max. 30) 

P0        doložené skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, dovednosti a zájmy uchazeče 

(např. úspěšná účast v soutěžích, olympiádách); doloženo 1 bod, nedoloženo 0 bodů. 

Poznámka 1) V případě, že bude žák nehodnocen na vysvědčení z některých předmětů, vypočte se průměr pouze z předmětů, ve kterých byl žák klasifikován.

Poznámka 2) Podle § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb. nelze hodnotit vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020, bude nahrazeno hodnocením na vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2019/2020.

 

2.3. V případě dosažení shodného celkového počtu bodů rozhodují o pořadí umístění žáka postupně následující kritéria: 

§  průměr známek z pololetí posledního ročníku školní docházky z předmětů cizí jazyk + M

§  průměr známek z pololetí posledního ročníku školní docházky

§  průměr známek z druhého pololetí předposledního ročníku školní docházky.

 

2.4. Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení a seznam přijatých uchazečů budou zpřístupněny dne 22. dubna 2023 na webových stránkách školy.

 

3. Další informace k průběhu přijímacího řízení

 

3.1. Termín podání přihlášek - nejpozději do 1. března 2023.

3.2. Vyjma oboru 18-20-M/01 Informatika s rozšířenou výukou cizích jazyků a nástavbového studia 64-41-L/51 Podnikání dokládají žáci a uchazeči způsobilost požadovanou    pro zvolený obor vzdělání (lékařský posudek nebo závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání na přihlášce).

3.3. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží aktuální platné potvrzení z pedagogicko-psychologické porady společně s přihláškou.

3.4. Předpokládaný počet přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení:

     18-20-M/01 Informační technologie - 30 žáků

      65-41-L/01 Gastronomie - 30 žáků

     65-51-H/01 Kuchař – číšník (Kuchař) - 30 žáků

      65-51-H/01 Kuchař – číšník, (Číšník) - 30 žáků

      65-51-H/01 Kuchař – číšník - 30 žáků

      29-54-H/01 Cukrář - 30 žáků

      66-51-H/01 Prodavač - 20 žáků

      64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium) - 30 žáků

 

 

V Chrudimi dne 9. ledna 2023

 

 Jaroslav Kořínek,  ředitel školy