Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení > KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25 - Obory s maturitní zkouškou

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25 - Obory s maturitní zkouškouPřijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Přijímací řízení proběhne v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.

 Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě:

·         výsledku jednotné zkoušky konané formou centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a českého jazyka a literatury (čtyřleté obory a nástavbové studium),

·         hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání,

·         dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

 

Přijímací řízení do čtyřletých oborů a do nástavbového studia

18-20-M/01 Informační technologie                             Počet přijímaných uchazečů: 30

65-41-L/01 Gastronomie                                                              Počet přijímaných uchazečů: 30

64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium)                    Počet přijímaných uchazečů: 30

1.1. Přijímací zkoušky

Školní přijímací zkouška není stanovena. V přijímacím řízení se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

V 1. kole přijímacího řízení proběhnou přijímací testy ve dvou termínech, a to v pátek 12. 4. 2024 a v pondělí 15. 4. 2024.  Náhradní termín přijímacích testů je stanoven na 29. 4. 2024 pro první termín a 30. 4. 2024 pro druhý termín.

Testování bude probíhat podle jednotného harmonogramu a bude mít formu písemných testů z českého jazyka a matematiky. Dodavatelem a administrátorem testů včetně jejich hodnocení je Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT).

1.2. Rozsah přijímacích testů

·         Český jazyk a literatura: 60 minut čistého času, max. počet bodů 50

·         Matematika: 70 minut čistého času,  max. počet bodů 50

1.3. Hodnocení výsledku přijímacího řízení

Část A –  hodnocení výsledků přijímací zkoušky (hodnocení testů) bude zohledněno maximální hodnotou 100 bodů danou součtem hodnocení za ČJL+M.

Kritériem pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení je dosažení hranice minimálně 25 bodů v součtu za ČJL +M.

V případě, že se uchazečům dle bodu 1.8. a 1.9. promine přijímací zkouška z českého jazyka je kritériem pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení dosažení hranice minimálně 12 bodů za M.

Část B – uchazeč může získat max. 61 bodů za průměrný prospěch ze ZŠ (SŠ) a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (olympiády, vědomostní soutěže apod.). Pro hodnocení bude posuzován průměr klasifikace za druhé pololetí předposledního roku školní docházky a za první pololetí posledního ročníku školní docházky ZŠ (SŠ). 

počet bodů = (37,5 – 7,5 x Pa) + (37,5 – 7,5 x Pb) + P0 

Pa        průměr z pololetí posledního ročníku školní docházky (max. 30) 

Pb        průměr z konce předposledního ročníku docházky (max. 30) 

P0        doložené skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, dovednosti a zájmy uchazeče 

(např. úspěšná účast v soutěžích, olympiádách); doloženo 1 bod, nedoloženo 0 bodů. 

Poznámka 1) V případě, že bude žák nehodnocen na vysvědčení z některých předmětů, vypočte se průměr pouze z předmětů, ve kterých byl žák klasifikován. V případě, že by byl žák v daném pololetí hodnocen z méně než 5 předmětů, výpočet průměru se nepoužije a bude nahrazen průměrem z jiného pololetí uvedeným kritériích výpočtu bodů (Pa  bude nahrazeno Pb nebo opačně). Pokud by byl žák v obou hodnocených pololetích hodnocen z méně než 5 předmětů, použijí se průměry z prvního pololetí předposledního ročníku docházky a druhého pololetí předcházejícího školního roku.

Poznámka 2) Podle § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb. nelze hodnotit vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020, bude nahrazeno hodnocením na vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2019/2020.

1.4. Pořadí žáků v přijímacím řízení

Pořadí žáků v přijímacím řízení je dáno součtem dosažených bodů z části A a části B. Z obou částí může uchazeč získat celkem maximálně 161 bodů. Podíl hodnocení přijímacích zkoušek na celkovém hodnocení činí 62,1%.

1.5. Kritéria pro případ dosažení shodného celkového počtu bodů

V případě dosažení shodného celkového počtu bodů rozhodují o pořadí umístění žáka postupně následující kritéria: 

§  preference (pořadí) oboru na přihlášce

§  dosažený počet bodů z přijímací zkoušky z matematické části

§  průměr všech známek z pololetí předposledního ročníku školní docházky

§  průměr všech známek z pololetí posledního ročníku školní docházky

§  známka z matematiky z pololetí posledního ročníku školní docházky

§  známka z matematiky z pololetí předposledního ročníku školní docházky

§  známka z cizího jazyka (v případě více cizích jazyků průměr známek) z pololetí posledního ročníku školní docházky

§  známka z cizího jazyka (v případě více cizích jazyků průměr známek) z pololetí předposledního ročníku školní docházky

§  losování

Poznámka 3) V případě, že bude žák nehodnocen na vysvědčení z některých předmětů, vypočte se průměr pouze z předmětů, ve kterých byl žák klasifikován. V případě, že bude žák nehodnocen na vysvědčení z předmětu, který je hodnocen v kritériu, toto kritérium se nepoužije.

1.6. Informace o podmínkách zdravotní způsobilosti

Požadavek na doložení lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k přihlášce ke vzdělávání:

  18-20-M/01 Informační technologie                                          NE

  64-41-L/51 Podnikání                                                                  NE

  65-41-L/01 Gastronomie                                                             ANO

1.7. Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup v informačním systému o přijímacím řízení ve středu 15. 5. 2024.

1.8. Prominutí přijímací zkoušky z ČJL u občanů jiné státní příslušnosti

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí základní vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

1.9. Prominutí přijímací zkoušky z ČJL u občanů s poskytnutou dočasnou ochranou

Cizinci, kterému byla podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) poskytnuta dočasná ochrana se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2024/2025 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.

Dále má cizinec na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika v ukrajinském jazyce.

Žádosti o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a konání písemného testu jednotné přijímací zkoušky z matematiky musí cizinec doložit kopií povolení poskytnutí dočasné ochrany v České republice v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

1.10. Rozhovor k ověření znalosti českého jazyka

Rozhovor k ověření znalosti českého jazyka dle odstavce 1.8. a 1.9. probíhá před tříčlennou komisí. Délka trvání rozhovoru s cílem zjištění základní orientace v českém jazyce je min. 10 a max. 15 minut. Rozhovor je komisí hodnocen škálou „uspěl – neuspěl“. Pokud uchazeč v rozhovoru neuspěje, jedná se o důvod k jeho nepřijetí ke vzdělávání.

Rozhovor se skládá z několika oblastí: 

a) Úvodní – otázky směřují k informacím o dané osobě. Slouží k utvoření představy o jazykové úrovni uchazeče. Tato úvodní část není hodnocena.

b) Dosavadní vzdělání a zájmy uchazeče – slouží ke zmapování studijního potenciálu, zájmů uchazeče s ohledem na zájem o studovaný obor. Hodnocení v rozsahu 0 - 5 bodů.

c) Sepsání několika slov – uchazeči je stanoveno téma, o němž sepíše krátký odstavec textu. Téma vychází z daného oboru vzdělání.  Hodnocení v rozsahu 0 - 5 bodů.

d) Popis obrázku – uchazeči je předložen obrázek tematicky zaměřený na daný obor vzdělání. Úkolem je cca 1 minutu popisovat. Následně jsou mu kladeny doplňující otázky.  Hodnocení v rozsahu 0 - 5 bodů.

e) Diskuze nad textem – uchazeči je předložen krátký text tematicky zaměřený na daný obor vzdělání. Text přečte nahlas a cca 1 minutu jej interpretuje. Následně je nad obsahem vedena diskuze.  Hodnocení v rozsahu 0 - 5 bodů.

  Celkové hodnocení 5 a více bodů - uspěl; 0 - 4 body neuspěl.

1.11. Hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z ČJL

Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.

 

V Chrudimi dne 26. ledna 2024

Jaroslav Kořínek, ředitel školy