Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení > Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/21

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/21Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

 Přijímací řízení proběhne v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě:

·         výsledku jednotné zkoušky konané formou centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a českého jazyka a literatury (čtyřleté obory a nástavbové studium),

·         hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,

·         dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

1. Přijímací řízení do čtyřletých oborů a do nástavbového studia

      18-20-M/01 Informatika  s rozšířenou výukou cizích jazyků

     65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví

      64-41-L/51 Podnikání

1.1.  V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou a v nástavbovém studiu se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

V 1. kole přijímacího řízení proběhnou přijímací testy ve dvou termínech, a to v úterý 14. 4. 2020 a ve středu 15. 4. 2020.  Náhradní termín přijímacích testů je stanoven na 13. 5. 2020 pro první termín a 14. 5. 2020 pro druhý termín.

Testování bude probíhat podle jednotného harmonogramu a bude mít formu písemných testů z českého jazyka a matematiky. Dodavatelem a administrátorem testů včetně jejich hodnocení je Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT).

1.2. Rozsah přijímacích testů

·         Český jazyk a literatura: 60 minut čistého času, max. počet bodů 50

·         Matematika a její aplikace: 70 minut čistého času,  max. počet bodů 50

1.3. Hodnocení výsledku přijímacího řízení

Část A –  hodnocení výsledků přijímací zkoušky (hodnocení testů) bude zohledněno maximální hodnotou 100 bodů danou součtem hodnocení za ČJL+M.

Nutnou podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v testech v součtu dosáhl minimální bodové hranice 20 bodů.

Část B – uchazeč může získat max. 61 bodů za průměrný prospěch ze ZŠ (SŠ) a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (olympiády, vědomostní soutěže apod.). Pro hodnocení bude posuzován průměr klasifikace za druhé pololetí předposledního roku školní docházky a za první pololetí posledního ročníku školní docházky ZŠ.

  počet bodů = (37,5 – 7,5 x Pa) + (37,5 – 7,5 x Pb) + P0

               Pa            průměr z pololetí posledního ročníku školní docházky (max. 30)

                   Pb            průměr z konce předposledního ročníku docházky (max. 30)

                   P0            doložené skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, dovednosti a zájmy uchazeče (např. úspěšná účast v soutěžích, olympiádách); doloženo 1 bod, nedoloženo 0 bodů.

1.4. Pořadí žáků v přijímacím řízení je dáno součtem dosažených bodů z části A a části B. Z obou částí může uchazeč získat celkem maximálně 161 bodů.

1.5. V případě dosažení shodného celkového počtu bodů rozhodují o pořadí umístění žáka postupně následující kritéria: 

§  dosažený počet bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury

§  průměr známek z pololetí posledního ročníku školní docházky

§  dosažený počet bodů z přijímací zkoušky z matematické části.

1.6. Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.

1.7. Zveřejnění výsledků  přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy do 2 dnů po zpřístupnění hodnocení centrálně zadávaných přijímacích testů, nejpozději však 30. 4. 2020.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

2. Přijímací řízení do tříletých oborů

   65-51-H/01 Kuchař, catering                          65-51-H/01 Kuchař – číšník

   65-51-H/01 Číšník – barman – barista      29-54-H/01 Cukrář

   66-51-H/01 Prodavač – aranžér                    66-51-H/01 Prodavač – specialista prodeje

2.1. Přijímací zkoušky se nekonají na žádný z oborů. Žáci jsou přijímáni na základě hodnocení průměrného prospěchu známek ze základní školy za první pololetí posledního ročníku školní docházky a druhé pololetí předposledního roku školní docházky.

2.2. Pořadí žáků v přijímacím řízení je dáno výpočtem dosažených bodů dle níže uvedených kritérií.

                       počet bodů = (37,5 – 7,5 x Pa) + (37,5 – 7,5 x Pb) + P0

              Pa            průměr z pololetí posledního ročníku školní docházky (max. 30)

                   Pb            průměr z konce předposledního ročníku docházky (max. 30)

                   P0            doložené skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, dovednosti a zájmy uchazeče

                               (např. úspěšná účast v soutěžích, olympiádách); doloženo 1 bod,  nedoloženo 0 bodů.

2.3. V případě dosažení shodného celkového počtu bodů rozhodují o pořadí umístění žáka postupně následující kritéria: 

§  dosažený počet bodů za průměr známek z pololetí posledního ročníku školní docházky

§  dosažený počet bodů za průměr známek z konce předposledního ročníku docházky

§  dosažený počet bodů za průměr známek z pololetí předposledního ročníku školní docházky.

2.4. Zveřejnění výsledků  přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zpřístupněny dne 22. dubna 2020 na webových stránkách školy.

3. Další informace k průběhu přijímacího řízení

3.1. Termín podání přihlášek - nejpozději do 1. března 2020.

3.2. Vyjma oboru 18-20-M/01 Informatika s rozšířenou výukou cizích jazyků a nástavbového studia 64-41-L/51 Podnikání dokládají žáci a uchazeči způsobilost požadovanou pro zvolený obor vzdělání (lékařský posudek).

3.3. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží aktuální platné potvrzení z pedagogicko-psychologické porady společně s přihláškou.

3.4. Předpokládaný počet přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení:

     18-20-M/01 Informatika s rozšířenou výukou cizích jazyků - 30 žáků

      65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví - 30 žáků

     65-51-H/01 Kuchař – číšník - 30 žáků

      65-51-H/01 Kuchař, catering - 30 žáků

      65-51-H/01 Číšník – barman – barista - 30 žáků

      29-54-H/01 Cukrář - 30 žáků

      66-51-H/01 Prodavač – aranžér - 15 žáků

      66-51-H/01 Prodavač – specialista prodeje - 15 žáků

      64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium) - 30 žáků

  

V Chrudimi dne 14. ledna 2020

 

Jaroslav Kořínek, ředitel školy