Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim

Fulltextové vyhledávání

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Pomoc žákům > Žáci s vývojovými poruchami učení či zdravotním postižením

Žáci s vývojovými poruchami učení či zdravotním postižením

Pokud jsou žáci diagnostikováni pedagogicko-psychologickou poradnou, mají právo být zohledňováni v rozsahu, který je poradenským zařízením stanoven.

Na naší škole mohou žáci:

• využívat předepsaných kompenzačních pomůcek,

• využívat konzultačních hodin vyučujících k doplnění látky, poradenskou činnost výchovného poradce,

• využívat e-learningových aplikací našich vyučujících pro doplnění či procvičení učiva na našich webových stránkách.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Žáci jsou integrováni v běžných třídách a je k nim uplatňován individuální přístup. Žáci plní celý obsah vzdělávání. Vzdělávání žáků se speciálními potřebami se řídí vnitřním dokumentem organizace.

Pokud zákonný zástupce nezletilého žáka se SVP či zletilý žák se SVP nepožádá o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, žák je zařazen do podpůrného programu školy (Evidence žáků se SVP).

Žák se zařazuje do Evidence žáků se SVP na základě vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologické poradny), případně ještě vyjádření odborného lékaře.

Žáci se zdravotním znevýhodněním

Žáci se zdravotním znevýhodněním jsou žáci zdravotně oslabení, po dlouhodobé nemoci apod. Tito žáci mají možnost využívat zejména konzultačních hodin vyučujících. Na konzultačních hodinách jim je vysvětlena látka, které nerozumí, případně si mohou doplnit zameškané písemné práce. K těmto žákům je přistupováno individuálně zejména podle charakteru a délky onemocnění.

Žáci se sociálním znevýhodněním

Žáci z kulturně a jazykově odlišného prostředí, rodinného prostředí s nízkým socioekonomickým statusem, nařízenou ústavní či ochrannou výchovou, v postavení azylanta či uprchlíka. Snahou integrace těchto žáků bude vytvářet příznivé společenské klima ve třídě i ve škole. Vyučující jednotlivých předmětů jim zajistí individuální přístup a pomoc ve výuce při osvojování znalosti vzdělávacího jazyka. V rámci podpory interkulturního obohacení škola podporuje možnost prezentace vlastní kultury a naopak seznámení s českým prostředím, tradicemi a zvyklostmi. Je možné žáka zahrnout do vzdělávání za pomoci Individuálního vzdělávacího programu či Individuálního vzdělávacího plánu.

Žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením a žáci ohrožení sociálně patologickými jevy Základním nástrojem pro realizaci preventivní strategie je školní vzdělávací program a minimální preventivní program. Škola spolupracuje s poradenskými institucemi, využívá spolupráce se sociálními pracovnicemi sociálně právní ochrany dětí a kurátory z oddělení prevence. Škola spolupracuje s Policií ČR na poli prevence v oblasti bezpečného chování, sociálně patologických jevů apod. Žákům je nápomocná v orientaci pro zajištění základních životních potřeb žáka, který zůstal bez podpory rodičů.

logo.jpg

Tyto stránky jsou realizovány prostřednictvím projektu ICT PRO POMOC ŽÁKŮM CZ.1.07/1.1.03/03.0060

 

TOPlist